ވިޔަފާރިއާ ހިންގުންތެރިކަމާ ބެހޭ ފޮތް، ދިވެހި ބަހުން


ދިވެހިބަހުން ލިޔެވިގެން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަުރަތަމަ އަދި މިހާތަނަށް ނެރެވުނު  ވިޔަފާރިއާ ހިންގުންތެރިކަމުގެ ހުނަރާ ބެހޭ  ފޮތް
 
އަގު: -/100 ރުފިޔާ.
 
   އީ ބުކް ބައްލަވައިގަތުމަށް  7977335 އަށް ގުޅުއްވާ

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭވޭނެ އެންމެ ރަގަޅު އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަގޮތް ހޯދުން

ޚިދުމަތެއް ރަގަޅަށް މޮޅަށް ދޭށޭ ތަނަކުން ބުނާއިރު އެކަމާ ހަވާލުވެފައިތިބޭ ވެރިންނާއި ތިބި މުވައްޒަފުން އެންމެ އަވަހަށް އެތަނެއްގެ މެ...