Monday, August 19, 2013

ކަޑަ" ތަނެއްގެޓެގު އެޅިފައިވާނަމަ މައްސަލަޖެހިގެން އުޅޭ ދިމާ ފާހަގަކުރުމަށް ބަލާނެ 7 ކަމެއްމި 7ކަމަކީ ދުނިޔޭގައި ހިންގުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލަފާދޭ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ މެކެންޒީއިން ތަނުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ.1. ކުރަންބޭނުންވާ ކަންތައް ކުރުމަށް ޚިޔާރު ކޮށްފައިވާ މަގު ރަގަޅުތޯ ބެލުން:  ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް، ކޮންގޮތަކަށް ކިހިނެކަކުން ކޮން ބަޔަކު ކޮންވަގުތެއްގައި ކޮންކަމެއް ކޮށްގެން ދޭ ޚިދުމަތެއްތޯއާއި މިއިން ކޮންމެ "ކާފެއް" އެކަށައެޅިފައިވަނީ ލަޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވުމަށް ފަސޭހަވާގޮތަކަށްތޯއާއި އަދި އެކަންކަމުގައި އުޅޭ މައްސަލަ ބެލުން.

2. ކަންކަން ނިންމަނީ މަރުކަޒީ ނުވަތަ ލާމަރުކަޒީ ކޮށްތޯއާއި، މުހިއްމުކަންތައްނިންމުމުގެ ބާރު އެކި ކަންކަމާއި ހަވާލުވެފައިވަ ވެރިންނަށް ދީފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ރަގަޅުކުރުން. އެކަމަށްޓަކައި އޮގަނައިޒޭޝަން ރާވާލެވިފައިވާ ގޮތާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ ފަރާތްތަކާއި ނިންމުން ނިންމާ ގޮތްތައް (މަޝްވަރާކޮށްގެން، ނުކޮށް) ޗެކްކުރުން.

3. ކަންކުރަން އޮންނަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް އޮފީހުގެ މަގްސަދާއި ގުޅޭގޮތަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން. އަވަހަށް ޚިދުމަތްދޭން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެކަމަށް ހަދާފައިވާ ގަވައިދާ އުސޫލުގެ ސަބަބުން އެކަން ލަސްވާނަމަ އެއީ މައްސަލައެކެވެ.  އެކިކަންކަމަށް ތަނުގައި އެކަށައެޅިފައިވާ ނިޒާމްތަކަކީ (މިސާލަކަށް، މުދާ ގަތުމަށް، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، އެތެރެއާ ބޭރުގެ ޝަކުވާ އަޑުއެހުމަށް) އޮމާންކަމާއިއެކުރަގަޅަށް ކަންކަން ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ އެއްޗެކަށް ހެދުން.

4. މުވައްޒަފުން ކުރަން އުޅޭ ކަންކަމަށް ގާބިލްކުރުމާއި ކަންކުރާ ޝައުގުވެރިތޯ ބެލުން.  މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، ތަރައްގީކުރުމާއި، ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަކިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގައި އުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި  ފިޔަވަޅު އެޅުން.
5. އެންމެން ގަބޫލްކުރާ އުސޫލްތަކާއި ހަމަތައް ތަނުގެ މަގްސަދާއި ދިމާވޭތޯ ބެލުން. މިސާލަކަށް މަގްސަދަކީ އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދިނުންކަމަށްވިއަސް މުވައްޒަފުންނަށް އެއީ މާމުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ނުބެލޭވަނަ މަގްސަދެއް ހާސިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބެލުމާއިކަމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދިނުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުން.
6. ކަންތައްތައްހިންގުމާ، ނުވަތަ ނިންމުންތައް ނިންމޭ ވަރުގެ ވެރިން ތަން ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅި ރަގަޅުތޯ ބަލައި ކުރިއަރުވައި، ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުން.

7. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކަމެއް ކުރުމަށް ތަނަށް ލިބިފައިވާ ގާބިލްކަމާއިދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހޭހެއްޔެވެ؟ އެގާބިލްކަން ގުޅިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަމާއިއެވެ. ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިބުމާއި ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް މޮޅަށް ކުރެވޭނެ ގާބިލްކަން އެމުވައްޒަފުންގެ ހުރުން މިއީ ދެކަމެއްކަން ހަދާންކޮށް ތަނުން ކުރަން އުޅޭ ކަންތަކާއި އެކަން ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ ގާބިލްކަމުގެ ދުރުމިން ބަލައި ތަމްރީނާއި، އަމަލީ ތަޖްރިބާތަކުގެ އަލީގައި އެދުރުމިން ކައިރި ކުރުން. 

No comments:

Post a Comment

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭވޭނެ އެންމެ ރަގަޅު އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަގޮތް ހޯދުން

ޚިދުމަތެއް ރަގަޅަށް މޮޅަށް ދޭށޭ ތަނަކުން ބުނާއިރު އެކަމާ ހަވާލުވެފައިތިބޭ ވެރިންނާއި ތިބި މުވައްޒަފުން އެންމެ އަވަހަށް އެތަނެއްގެ މެ...