ޚިދުމަތްތަައް

މިތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ؛

 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެކި ހުނަރުތަކާ ބެހޭ  ލެކްޗަރ

ވިޔަފާރި ޕްރޮޕޯސަލް

ތަމްރީން

އޮފީސް/ވިޔަފާރީގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލްތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި ތަންފީޒު  ކޮށްދިނުން

މެނޭޖްމަންޓް އޯޑިޓް

ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ރިސާރޗް ، ސަރވޭ  އަދި ޚިޔާލު ހޯދުން

އަދި މިނޫންވެސް ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގަތުމާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން

ޚިދުމަތަށް  އެދުމަށް ތިރީގައިވާ  ލިންކުގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކޮށްލައްްވާ

 

 

 

 
 

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭވޭނެ އެންމެ ރަގަޅު އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަގޮތް ހޯދުން

ޚިދުމަތެއް ރަގަޅަށް މޮޅަށް ދޭށޭ ތަނަކުން ބުނާއިރު އެކަމާ ހަވާލުވެފައިތިބޭ ވެރިންނާއި ތިބި މުވައްޒަފުން އެންމެ އަވަހަށް އެތަނެއްގެ މެ...