Sunday, September 1, 2013

މުވައްޒަފަން ލައްވާ ކަމެއް ކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ 4 ގޮތެއް


ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި އަމުރުކޮށް ނުވަތަ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި އެމީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަން ކުރާށޭ ބުނުން އެއީ އެންމެ ރަގަޅުގޮތް ކަމަށް ނުވެއެވެ. މިކަމަށް އެންމެ ރަގަޅުގޮތެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ލީޑަރުންނާ ބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރެއްވި އެކަމުގެ ޕްރޮފެސަރެއްކަމަށްވާ ޕޯލް ހާރސޭއެވެ. ޕްރޮފެސަރ ވިދާޅުވާގޮތުން ހާލަތަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަމަށް ބަލައި އެމީހުންނަށް މަގުދައްކައި ދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ކަމެއް ހަވާލުކުރާއިރު އެކަމެއްގެ ހާލަތާއި އެމީހުންގެ ގާބިލްކަމާއި ޒިންމާނަގަން ކެރޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ކަންކަން ހަވާލުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ؛


1. ކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރުން: އަމަރުކުރާނީ މުވައްޒަފުން ކަމެއް ކުރުމަށާއި ޒިންމާނަގަން ފަސްޖެހޭނަމައެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ކުރަންވީ ކޮންކަމަކާއި އެކަން ކުރަންވީގޮތް ބުނެދީގެން އެކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.

2. ސީދާ ކުރަންވީ ކަމެއް ވިސްނައިދީގެން ކުރުވުން: މުވައްޒަފުން ކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އޮތް ނަމަވެސް ޒިންމާނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތްނަމަ އެމީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމަށް ފުރުސަތުދީގެން އެކަމެއް ކުރުމަށް ބާރު އެޅިދާނެއެވެ.                

3. ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމެއް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ލެންބުން: މުވައްޒަފުންނަކީ ގާބިލް އަދި ޒިންމާ ނެގޭނެ ބައެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް ޒިންމާނަގަން ފަސްޖެހޭނަމަ އެހީތެރިވެދީ ވިސްނައިދީގެން އެކަމެއް ކުރުމަށް ލެންބިދާނެއެވެ.

4. މުވައްޒަފުންގެ އަންމައްޗަށް ކަމެއް ކުރަން ދޫކޮށްލުން: ގާބިލް އަދި ޒިންމާނަގަން ކެރޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއިއެކު އެކަމެއްކުރަން ދޫކޮށްލާ ކަން ހިނގާނުހިނގާގޮތުގެ  މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. 

No comments:

Post a Comment

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭވޭނެ އެންމެ ރަގަޅު އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަގޮތް ހޯދުން

ޚިދުމަތެއް ރަގަޅަށް މޮޅަށް ދޭށޭ ތަނަކުން ބުނާއިރު އެކަމާ ހަވާލުވެފައިތިބޭ ވެރިންނާއި ތިބި މުވައްޒަފުން އެންމެ އަވަހަށް އެތަނެއްގެ މެ...