Thursday, May 9, 2013

ހިންގުމަށް ވަޒަންކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
ތިމާއަށް ވަޒަން ނުކުރެވޭ ކަމެއް ތިމާއަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ތިމާއަކަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަމެއް ތިމާއަކަށް ނުހިންގޭނެއެވެ.


1.ހިންގުންތެރިކަމުގެ އަސާސަކީ ކޮންމެ މީހަކު ކުރާމަސައްކަތެއްވެސް ވަޒަންކުރުމެވެ.  ތަނުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތަސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދިންތޯ ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތްނަމަ ގިނަ ފަހަރަށް އޮންނާނީ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރިމީހާއަށް ވީއިރަކުން ވީގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމުމެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ނުދެވިގެން ކުރާ ޝަކުވާތައްވެސް ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

2. ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލަންވީ އެކަން ކުރީ ކޮން މިންވަރަކަށްތޯ ކިހާ ފެންވަރަކަށްތޯ އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯއެވެ.  މިސާލަކަށް ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެކަމަކަށް އެދުނު ތާރީޚާއި އެއެއްޗެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ނިންމުމަށްފަހު އޭނާއާއި ހަވާލުކުރި ތާރީޚްތައް ބެލިދާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކުން ކުރާ ޝަކުވާތައް ގިނަ ނުވަތަ މަދުވާ މިންވަރު ބަލައިގެންނާއި އެކަމާއިބެހޭގޮތުން އެމީހުންނާ ސުވާލުކޮށްގެން އެމީހުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް އެކަން ކުރޭތޯ ވަޒަންކުރެވިދާނެއެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭވޭނެ އެންމެ ރަގަޅު އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަގޮތް ހޯދުން

ޚިދުމަތެއް ރަގަޅަށް މޮޅަށް ދޭށޭ ތަނަކުން ބުނާއިރު އެކަމާ ހަވާލުވެފައިތިބޭ ވެރިންނާއި ތިބި މުވައްޒަފުން އެންމެ އަވަހަށް އެތަނެއްގެ މެ...