Monday, June 10, 2013

ހިންގުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު 1: މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން


1.        ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިނަމަ އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ވީހާއަވަކަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށްވެސް ދިނުން

2. ފޯނަށް ޖަވާދިނުމުގައި ސަލާން ގޮވައި، ކޮންތަނަކުން ކާކުކަން ވާހަކަ ދައްކަނީ ބުނުމާއި، ގުޅާފަރާތުން ދައްކާވާހަކަ އަޑުއަހަން އިސްކަން ދިނުމާއި، އަދި އޮގަނައިޒޭޝަންގައި އެމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އެވަގުތު ނެތްނަމަ ގުޅާފަރާތުގެ ނަމާއި ނަންބަރާއި ބޭނުންވާކަން ނޯޓްކޮށް ފަހުން ގުޅުމާއި އޮފީހުން އެކަމާ ގުޅޭ މުވައްޒަފު އެމީހަކަށް ގުޅިކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

3. އާންމުކޮށް ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތާއި ދޭނެ ޖަވާބު ލިޔެވި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރެވިފައި ހުރުން. އާންމުކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ކަންތައްތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތާއި އުފެދޭސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން.

No comments:

Post a Comment

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭވޭނެ އެންމެ ރަގަޅު އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަގޮތް ހޯދުން

ޚިދުމަތެއް ރަގަޅަށް މޮޅަށް ދޭށޭ ތަނަކުން ބުނާއިރު އެކަމާ ހަވާލުވެފައިތިބޭ ވެރިންނާއި ތިބި މުވައްޒަފުން އެންމެ އަވަހަށް އެތަނެއްގެ މެ...